پیام هیئت مدیره

خیر و خیرخواهی و توجه به هم نوع ، دستگیری از نیازمندان و انفاق کردن مال و ثروت در دین مبین اسلام و سیره عملی بزرگان دینی ما مورد توجه و تاکید بوده و هست.
در همین راستا موسسه خیریه حضرت رسول (ص) سعی نموده است با تأسی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار عليهم السلام بکوشد در این مسیر خدایی گام بر دارد و این چراغ خیر و خیر خواهی را روشن نگه دارد تا واسطه و پلی باشد بین انسانهای سخاوتمند و دستان نیازمند.
از یک سو افراد متنعم و بر خوردار را متوجه وظیفه خطیر توجه به نیازمندان کرده و شرایط ورود به کار خیر را برایشان فراهم نماید و از دیگر سو افرادی که به هر دلیلی گرفتار مشکلات هستند را زیر چتر حمایت خویش قرار دهد. هم انسانهای برخوردار از ثواب کمک به هم نوع و کار خیرشان بهره گیرند و هم کرامت انسانها به خاطر نیاز و مشکلات مالی خدشه دار نشود.
آری محر ، خیریه توانمند ساز حلقه واسط بین خیرخواهان و مددجویان جامعه شد و اینک به خودمان می بالیم که توانسته ایم مددرسان بسیاری از انسانهایی باشیم که بر خورداری از حداقلهای زندگی حقشان بوده است.