معرفی موسسه توانمند ساز حضرت رسول (ص)
مُحَر

موسسه توانمندساز حضرت رسول ا…(ص) که به اختصار مُحَر نامیده می شود نهادی مردمی و غیر انتفاعی و با مشارکت های مردم جهت رفع نیاز و معضلات اجتماعی در حوزه توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و نهایتا توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیری چون خانواده های فاقد سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولین در سال 1377 با حضور جمعی از نیک اندیشان مجوز خود را از نیروی انتظامی و در ادامه از بهزیستی اخذ نمود و در نزدیک به ربع قرن فعالیت مستمر خویش توانست با نیت خیر موسسان و شفافیت در کارکرد و جلب اعتماد خیران از سراسر کشور و حمایت اداره کل بهزیستی استان علاوه بر شهرستان بیرجند (دفتر مرکزی) در شهرهای تهران، مشهد، خوسف و زهان نیز اقدام به تاسیس دفتر و شعبه نمایندگی با اهداف خیرخواهانه و در چارچوب مجوز های قانونی اقدام نمود.

در این خیریه چه میگذرد؟

این موسسه افتخار دارد با داشتن حامیان ارزشمند خود گامی‌های بلندی در اشتغال و التیام بخشیدن به آمال نیازمندان جامعه بردارد.
کارگاه دستان پرتوان شامل دختران معلول و کم‌توان ذهنی و تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار که با تولید صنایع‌دستی و پارچه‌بافی و فروش آن توسط موسسه، امرارمعاش می‌نمایند از افتخارات این مجموعه می‌باشد.
حمایت از دانش آموزان مستعد تحصیلی، فارغ‌التحصیلی تعداد زیادی از این عزیزان در رشته‌های پزشکی و مهندسی، حمایت از خانواده‌های نیازمند در رابطه با اهدا جهیزیه، کمک درمان، اعطای وام و سبد کالا و… از دیگر فعالیت‌ها می‌باشد.

محصولات کارگاه دستان پرتوان

حمایت های مالی

موسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول ا…(ص) که به اختصار مُحَر نامیده می شود نهادی مردمی و غیر انتفاعی و با مشارکت های مردم جهت رفع نیاز و معضلات اجتماعی در حوزه توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و نهایتا توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیری چون خانواده های فاقد سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولین در سال 1377 با حضور جمعی از نیک اندیشان مجوز خود را از نیروی انتظامی و در ادامه از بهزیستی اخذ نمود و در نزدیک به ربع قرن فعالیت مستمر خویش توانست با نیت خیر موسسان و شفافیت در کارکرد و جلب اعتماد خیران از سراسر کشور و حمایت اداره کل بهزیستی استان علاوه بر شهرستان بیرجند (دفتر مرکزی) در شهرهای تهران، مشهد، خوسف و زهان نیز اقدام به تاسیس دفتر و شعبه نمایندگی با اهداف خیرخواهانه و در چارچوب مجوز های قانونی اقدام نمود.

حمایت های معنوی

موسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول ا…(ص) که به اختصار مُحَر نامیده می شود نهادی مردمی و غیر انتفاعی و با مشارکت های مردم جهت رفع نیاز و معضلات اجتماعی در حوزه توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و نهایتا توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیری چون خانواده های فاقد سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولین در سال 1377 با حضور جمعی از نیک اندیشان مجوز خود را از نیروی انتظامی و در ادامه از بهزیستی اخذ نمود و در نزدیک به ربع قرن فعالیت مستمر خویش توانست با نیت خیر موسسان و شفافیت در کارکرد و جلب اعتماد خیران از سراسر کشور و حمایت اداره کل بهزیستی استان علاوه بر شهرستان بیرجند (دفتر مرکزی) در شهرهای تهران، مشهد، خوسف و زهان نیز اقدام به تاسیس دفتر و شعبه نمایندگی با اهداف خیرخواهانه و در چارچوب مجوز های قانونی اقدام نمود.

بازدید کنندگان مُحَر