فرم داوطلبی

فرم داوطلبی

نحوه آشنایی

با انتخاب یکی از گزینه‌ها از برنامه‌های موسسه با خبر شوید

روزهایی که می‌توانید با موسسه همکاری نمایید را مشخص کنید. (ساعات کاری موسسه ۸ تا ۱۷ می‌باشد.)

آیا تا به حال تجربه کار داوطلبانه در موسسه خیریه و مردم نهاد را داشته‌اید؟

تعهد نامه