اخبار شعبه خوسف

تجهیز سالن کارگاه شعبه خوسف به سیستم گرمایشی

افتتاح اولین مرکز حرفه‌آموزی دستان پرتوان خوسف

بازدید از کارگاه حمایتی -تولیدی

گزارش مله بافی

پنبه

ارسال اولین محموله پنبه مَله برای نخ‌ریسی

گزارش عملکرد شعبه خوسف در زمینه بهداشت و درمان