تفاوت مُحَر با سایر موسسات خیریه

توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیری یکی از مهمترین دستاورد های محر می باشد …

داشتن کمیته های تخصصی یکی از مهمترین فعالیت های محر می باشد…

این موسسه توانسته با داشتن گزارش عملکرد شفاف و منظم اعتماد مخاطبین خود را به دست بیاورد….

معرفی محصولات کارگاه دستان پرتوان

این کارگاه در راستای توانمند سازی دختران کم توان ذهنی و جسمی و ترجمه جدیدی از توانمندی کار خود را با 20 تن از این دختران در دو حوزه بافت (گلیم و گبه) و کارگاه گلدوزی آغاز نمود.

معرفی پارچه بافی سنتی

به‌منظور توجه به اشتغال مدد جویان و احیایی سنت فراموش‌شده پارچه‌بافی دستی (تو بافی) شعبه خوسف راه‌اندازی و …

بازدیدکنندگان محر

آخرین اخبار کارگاه

مشتریان کارگاه