ارکان موسسه

هیات امنا

مجمع عمومی هیات امنا به تعداد 35 نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. در حال حاضر جلسات هیات امنا به صورت فصلی ، با حضور اعضای محترم تشکیل می شود تا در راستای انجام وظایف ، سیاست های کلی مؤسسه را ترسیم نمایند .

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تصویب تغییرات اساسنامه
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال
 • عزل بعضی از اعضا یا کل اعضای هیات مدیره و بازرسین ،
 • قبول و بررسی استعفاء اعضای هیات مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی
 • تغییر نشانی
 • افزایش یا کاهش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا با شرایط زیر تشکیل می شود:

 • با درخواست هیات مدیره یا بازرس
 • درخواست یک سوم از اعضای هیات امنا

وظایف این مجمع به صورت زیر می باشد:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس
 • تعیین خط مشی کلی
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیات مدیره
 • تعییین عضو جانشین هیات امنا
 • تصویب ترازنامه و بودجه
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه